Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานที่เริ่มต้นจากประเภ... (22 พ.ย. 2566)  
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกพนักงานสาวนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน... (22 พ.ย. 2566)  
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (16 พ.ย. 2566)  
ประกาศจัดตั้งบริการร่วม/ศูนย์บริเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (14 พ.ย. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Ser... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (11 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ (10 พ.ย. 2566)
ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรารบจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (10 พ.ย. 2566)
ประกศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 /2566 (10 พ.ย. 2566)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2566 (07 พ.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง... (02 พ.ย. 2566)
ประศรายชื่อ กำหนดเขตระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกีน ในโค กระบือ (30 ต.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (19 ต.ค. 2566)
ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (18 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 ต.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายง... (12 ก.ย. 2566)
ประกาศใช้แผนการใช้พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ครั้งที่ ... (12 ก.ย. 2566)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง /สรุปผลการประเมินองค... (09 ส.ค. 2566)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2564-2566 (Cฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ... (19 ก.ค. 2566)
ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (30 มิ.ย. 2566)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 -12 (22 มิ.ย. 2566)
รายงานประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 (21 มิ.ย. 2566)
ประชุมสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 2 (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศสมัยประชุมปี 2566 (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศปิดประชุมสมัยที่ 1 (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศเปิดประชุมปี 2566 (21 มิ.ย. 2566)
รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโคกจาน (21 มิ.ย. 2566)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล (21 มิ.ย. 2566)
คู่มือพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 (19 มิ.ย. 2566)
คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (19 มิ.ย. 2566)
คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (19 มิ.ย. 2566)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร�อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ จัดการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผ... (19 มิ.ย. 2566)
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพต... (15 มิ.ย. 2566)
นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (15 มิ.ย. 2566)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชุมชน 6 โรคที่มากับฤดูหนาว (15 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 (15 มิ.ย. 2566)
สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (14 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 (12 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก... (07 มิ.ย. 2566)
*** แบบประเมินเมินความคิดเห็นของประชาชน โครงการกู้เงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (07 มิ.ย. 2566)
แบบประเมินความพึงพอใต 2565 (31 พ.ค. 2566)
ประกาศ แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญุ653-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ654-11 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ653-21 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ653-3 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ653-2 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ652-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญุุ651-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญุ653-1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ652ครั้ง 1 (29 พ.ค. 2566)
รายงานการประชุมสภา เรียกประชุม 65 ครั้งแรก (29 พ.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 พ.ค. 2566)
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และว... (08 พ.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gi... (02 พ.ค. 2566)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ ... (08 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (03 เม.ย. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผ... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงา... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดสินและะสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (25 ม.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่... (18 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวจกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2566 (17 ม.ค. 2566)
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (10 ม.ค. 2566)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนโรงเรือนสิ่... (06 ม.ค. 2566)
แผนภูมิโครงสร้างสาวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งใ... (09 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่... (09 ธ.ค. 2565)
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (07 ธ.ค. 2565)
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (05 ธ.ค. 2565)
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2566 (23 พ.ย. 2565)
รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2565) (23 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ... (10 พ.ย. 2565)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 งวดวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวั... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์สภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน (29 ก.ย. 2565)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (23 ก.ย. 2565)
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (23 ก.ย. 2565)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตราฐาน มข.2527 บ้านแอมเจริญ ห... (08 ก.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (14 ส.ค. 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (10 ส.ค. 2565)
รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (11 ก.ค. 2565)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2565 (07 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้ชำระภาษีที่เคารพทุกท่าน เนื่องจาก มีผู้มาติดต่อเป็นจำน... (04 ก.ค. 2565)
ผลการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด... (22 มิ.ย. 2565)
คำสั่งศุนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในว... (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานเรื่อง จำหน่ายคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด (22 มิ.ย. 2565)
จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 37 รายการ (14 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการหนุ่วยกู้ชีพ 1669/และก... (09 มิ.ย. 2565)
บันทึกการรายงานผลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศมาตารการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (09 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 (09 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 2 (09 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันรายงานการประชุม สมันวิสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1 (09 มิ.ย. 2565)
คำสั่ง กำหนดมาตรากรควบคุมกรแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธ... (09 มิ.ย. 2565)
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน นโยบาย เขตปลอดบุหรี่ (08 มิ.ย. 2565)
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย จากการสำรวจและร้องเรียน ปี 2564 (08 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้... (24 ต.ค. 2566)  

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จ... (23 ส.ค. 2566)  

ประเพณฯีแห่เทียนพรรษา ตำบ... (07 ส.ค. 2566)  

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (12 ก.ค. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (07 ก.ค. 2566)

ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขแล... (30 มิ.ย. 2566)

รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิ... (21 มิ.ย. 2566)

ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาส... (15 มิ.ย. 2566)

นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้อ... (15 มิ.ย. 2566)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ... (15 มิ.ย. 2566)

สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (14 มิ.ย. 2566)

มาตราการควบคุมโรค กรณีพบผ... (13 มิ.ย. 2566)

Spot map โรคไข้เลือดออก อ... (13 มิ.ย. 2566)

แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม วั... (07 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ (07 มิ.ย. 2566)

รายงานผลการดำเนินงานรายไต... (12 พ.ค. 2566)

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (09 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

(02 พ.ค. 2566)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือติด... (07 มี.ค. 2566)

ประชาคมระดับตำบล 2566 (08 ก.พ. 2566)

จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุ... (02 ก.พ. 2566)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (25 ม.ค. 2566)

โครงการประชาคมหมู่บ้านทั้... (24 ม.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวจกำห... (17 ม.ค. 2566)

จุดตรวจให้บริการประชาชน 2... (16 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (16 ม.ค. 2566)

วันเด็กแห่งชาต 2566 (12 ม.ค. 2566)

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่... (09 ม.ค. 2566)

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย สร... (29 ธ.ค. 2565)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ... (15 พ.ย. 2565)

การรณรงค์จัดทำขยะเปียกลดโ... (11 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำร... (11 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ รายงานการสำ... (10 พ.ย. 2565)

รายงานการประเมินผลการควบค... (07 พ.ย. 2565)

ออกสำรวจพื้นที่ ถนนเกิดกา... (30 ต.ค. 2565)

กิจกรรมสถนนสายวัฒนธรรมตำบ... (25 ต.ค. 2565)

ชาวตำบลโคกจาน ยินดีต้อนรั... (20 ต.ค. 2565)

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตำบล... (20 ต.ค. 2565)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อกา... (27 ก.ย. 2565)

ออกสำรวจพื้นที่ ถนนเกิดกา... (27 ก.ย. 2565)

ประกาศสำนักงานการปฏิบัติร... (20 ก.ย. 2565)

งานบริการพี่น้อง ลงทะเบีย... (14 ก.ย. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านไร... (09 ส.ค. 2565)

(08 ส.ค. 2565)

ความแตกต่างของ "โรคฝีดาษล... (08 ส.ค. 2565)

(08 ส.ค. 2565)

สสจ.อุบลฯ เตือน โรคพิษสุน... (08 ส.ค. 2565)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิ... (26 ก.ค. 2565)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (25 ก.ค. 2565)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ... (22 ก.ค. 2565)

สืบสานอนุรักษ์งานประเพณีเ... (22 ก.ค. 2565)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ โ... (19 ก.ค. 2565)

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเ... (18 ก.ค. 2565)

อบรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเร... (18 ก.ค. 2565)

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองอ่า... (07 ก.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ (04 ก.ค. 2565)

กิจกรรมมอบสวัสดิการ สมชิก... (01 ก.ค. 2565)

ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (27 มิ.ย. 2565)

วาตะภัย (23 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (23 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (23 มิ.ย. 2565)

ผลการดำเนินการรณรงค์ประชา... (22 มิ.ย. 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค... (22 มิ.ย. 2565)

ข่าวรับสมัครงาน บ้านตระ... (22 มิ.ย. 2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (19 มิ.ย. 2565)

วาตภัย (14 มิ.ย. 2565)

ศูนย์บริการร่วมระหว่าง อบ... (09 มิ.ย. 2565)

มาตราการความพร้อมโควิดเข้... (09 มิ.ย. 2565)

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ... (08 มิ.ย. 2565)

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมฉีดพุ่นฆ่าเชื้อเพื... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมฉีดพุ่นฆ่าเชื้อเพื... (08 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมปลูกมันสำปะหลัง อป... (08 มิ.ย. 2565)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (08 มิ.ย. 2565)

(08 มิ.ย. 2565)

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน... (08 มิ.ย. 2565)

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาก... (08 มิ.ย. 2565)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโ... (08 มิ.ย. 2565)

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย... (08 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล... (08 มิ.ย. 2565)

บริการน้ำดื่มให้ประชาชนใน... (08 มิ.ย. 2565)

ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุ... (07 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้... (07 มิ.ย. 2565)

กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์... (07 มิ.ย. 2565)

กลุ่มไร่ดง Herb มีผลิตภัณ... (07 มิ.ย. 2565)

กลุ่มจ่อม แหนม บ้านไร่ดง ... (07 มิ.ย. 2565)

ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่... (06 มิ.ย. 2565)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโ... (06 มิ.ย. 2565)

มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเ... (02 มิ.ย. 2565)

เบอร์โทรศัพท์ อบต. โคกจาน... (02 มิ.ย. 2565)

ซ้อมบำรุงไฟฟ้าชำรุด ม10 (02 มิ.ย. 2565)

พิธีเปิดศูนย์ปล่อยแถว อำเ... (01 มิ.ย. 2565)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ... (01 มิ.ย. 2565)

นื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชน... (01 มิ.ย. 2565)

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้... (01 มิ.ย. 2565)

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในก... (31 พ.ค. 2565)

ลิงค์ ขอน้ำ ออนไลน์ แบบฟ... (31 พ.ค. 2565)

ซ้อมบำรุงไฟฟ้าสารธารณะ ตา... (31 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายใน หมู่บ้าน ม.9 (03 ก.ค. 2566)  
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมศาลานาบุญ ม.7 (03 ก.ค. 2566)  
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้าง หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเส... (03 ก.ค. 2566)  
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา สร้างห้องน้ำบริเวณศาลานาบุญม.7 (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมศาลานา... (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขยายท่อเมนต์ป... (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หอกระจายข่าว ... (03 ก.ค. 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สร้างห้องน้ำบ... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ4(เดือนกรกฎาคม 2566-เด... (01 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ3(เดือนเมษายน 2566-เดื... (01 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ2(เดือนมกราคม 2566-เดื... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านแอมเจริญ (29 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านนาตาล (29 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 (29 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านน้อย หมู่ 8 (29 มี.ค. 2566)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (22 มี.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายใน อบต.โคกจาน (10 มี.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.โคกจาน (10 มี.ค. 2566)
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายใน อบต.โคกจาน (09 มี.ค. 2566)
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.โคกจาน (09 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (11 ก.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th