Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง (12 พ.ย. 2564)  
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564 (09 พ.ย. 2564)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (09 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะกรรมการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องเก็บเอก... (03 พ.ย. 2564)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ณ วันที่... (29 ต.ค. 2564)
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานกา... (29 ต.ค. 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ส ... (29 ต.ค. 2564)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน รายงานผลการประเมินอ... (29 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่องให้มีการเลือกตั... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่องให้มีการเลือกตั... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการเลือกตังประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (12 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.โคกจาน ส.ถ.1/1 ผ.ถ.1/1 (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน การจัดตั้งประสานงานกา... (05 ต.ค. 2564)
http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=read&ebookColum=6199#/page/5 (21 ก.ย. 2564)
file:///C:/Users/SAMSUNG1/Desktop/21083114203701.pdf ข้อมูลข่าวสารราชการเกี่ยวก... (02 ก.ย. 2564)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติ้ดตั้งรั้งคาวบอย หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีอิเ... (13 ส.ค. 2564)
ร่างขอบเขตงาน TOR ติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน (13 ส.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวด... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางในการติดตั้งคาวบอย หมู่ที่ 3 (13 ส.ค. 2564)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางในการติดตั้งคาวบอย หมู่ที่ 1 (13 ส.ค. 2564)
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้า... (02 ส.ค. 2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง%20และพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ... (14 ก.ค. 2564)
บริจาจเบาะรองเตียง กรณีอุบัติเหตุ (14 ก.ค. 2564)
โครงการอบรมชมรมผู้สูงอายุ บ้านไรดง หมู่ที่ 4 (14 ก.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย โคกจาน (14 ก.ค. 2564)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรุ้ในการป้องกันโรคติดเชื่อ ไวรัส โคโรนา 2019 และ... (14 ก.ค. 2564)
จดหมาข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฏาคม 2563 (12 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (12 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (12 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (07 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล... (07 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเ... (05 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (05 ก.ค. 2564)
ประกาศราคาซื้อโครงการติดตั้งรั้วคาบอย หมู่ที่ 1 (04 มิ.ย. 2564)
ร่างขอบเขตงาน TOR ติดตั้งรั้วคาบอย หมูที่ 1 บ้านโคกจาน (04 มิ.ย. 2564)
ร่างขอบเขตงาน TOR ติดตั้งรั้วคาบอย หมูที่ 3 บ้านโคกจาน (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศ ประกวดราซื้อโครงการติดตั้งรั้วคาบอย หมู่ที่ 3 (04 มิ.ย. 2564)
http://ubonratchathani.go.th/home/4535.html (06 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี การกำหนดมาตราการเดินข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ... (22 เม.ย. 2564)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (21 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (21 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในระยะ 6 เดื... (21 เม.ย. 2564)
มาตราการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ... (20 เม.ย. 2564)
กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับ... (20 เม.ย. 2564)
แบบคำขอน้ำ&ขอยืมวัสดุ (09 เม.ย. 2564)
หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการดำเนินโครงการ ประกันรายได้เกษตรชาวปาส์มน้ำมัน ปี2564 (31 มี.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฃโคกจาน การขึ้นบัญชีปู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเ... (22 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โคกจาน การให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (17 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 25... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและกา... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (11 มี.ค. 2564)
ครงการอนุณักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระเว พร้อมระบบกระจายร้ำ หมู่ที่ ม.5 ม.6 ม.2... (05 มี.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (09 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (11 ม.ค. 2564)
ประกาศ รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน (29 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง-ข้อ-8-9-11-ภาระค่าใช้จ่าย-64-ฉบับ (14 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง-3-ปี-64-66 (14 ต.ค. 2563)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนในการส... (01 ต.ค. 2563)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (01 ต.ค. 2563)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (01 ต.ค. 2563)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2563)
มาตรการในการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (01 ต.ค. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (01 ต.ค. 2563)
นโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน (01 ต.ค. 2563)
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง (01 ต.ค. 2563)
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (01 ต.ค. 2563)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 (01 ต.ค. 2563)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (01 ต.ค. 2563)
แนวทาง/คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ทุจริต (01 ต.ค. 2563)
ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การปกครองส่วน... (01 ต.ค. 2563)
นโยบายส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 2561 (01 ต.ค. 2563)
นโยาบายการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส (01 ต.ค. 2563)
วิสัยทัศน์ อบตโคกจาน (01 ต.ค. 2563)
ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (01 ต.ค. 2563)
ระยะเวลาการสอบสวนวินัย ๒๕๕๙ (01 ต.ค. 2563)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล (01 ต.ค. 2563)
แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินการของ อบต.โคกจาน (01 ต.ค. 2563)
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (01 ต.ค. 2563)
คู่มือสำหรับประชาชน (01 ต.ค. 2563)
ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ (30 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสา... (18 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ส... (07 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (06 ส.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ (04 ส.ค. 2563)
สำเนาบันทึกสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์ (04 ส.ค. 2563)
file:///C:/Users/USER/Desktop/แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ%20(1).pdf (04 ส.ค. 2563)
ประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบสแกนลายนิ้ว... (30 ก.ค. 2563)
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (13 ก.ค. 2563)
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการให้บริการประชาชน (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (09 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอ... (09 ก.ค. 2563)
บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน (09 ก.ค. 2563)
แผนการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ 2562 (09 ก.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2562 (09 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู... (15 พ.ย. 2564)  

เครื่องหมาย❌ที่เป็นลักษณะ... (15 พ.ย. 2564)  

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภาย... (15 พ.ย. 2564)  

ว่าด้วยเรื่อง..... การลงค... (15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้... (05 ต.ค. 2564)

บริจาคเครื่องใช้อุปโภค-บร... (16 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (16 ส.ค. 2564)

จุดพักคอยตำบลโคกจาน จุดที... (16 ส.ค. 2564)

กำลังใจจาก นพ ทวีศิลป์ ส... (16 ส.ค. 2564)

ศูนย์พักคอยโควิดแห่งที่ 2... (16 ส.ค. 2564)

แนวทางการรักษาโรคลัมปีสกิ... (16 ส.ค. 2564)

จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์... (16 ส.ค. 2564)

สถานที่กักกันและจุดพักคอย... (16 ส.ค. 2564)

จดหมาย ข่าว ประชาส... (16 ส.ค. 2564)

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สม... (13 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางกา... (04 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมธ์ ออกฉีดพ่นฆ... (04 ส.ค. 2564)

โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ... (04 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุดที่ ... (04 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โควิด20... (04 ส.ค. 2564)

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ... (20 ก.ค. 2564)

ถานที่กักกันและจุดพักคอย ... (20 ก.ค. 2564)

จดหมาข่าวประชาสัมพันธ์ กร... (12 ก.ค. 2564)

งานจัดเก็บรายได้ (09 ก.ค. 2564)

กลุ่มยาที่ใช้รักษาตามอากา... (09 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์สินค้าประจำต... (09 ก.ค. 2564)

(07 ก.ค. 2564)

จดหมายข่าว งานจัดเก็บราย... (07 ก.ค. 2564)

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที... (06 ก.ค. 2564)

กรมการแพทย์เผยแพร่ภาพชุด ... (05 ก.ค. 2564)

ข้อมูล เบื้อต้น โรคลัมปีส... (23 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้... (11 มิ.ย. 2564)

(31 พ.ค. 2564)

รวมใจไทย ปลูกต้มไม้เพื่อเ... (31 พ.ค. 2564)

(14 พ.ค. 2564)

(06 พ.ค. 2564)

จัดตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบ... (06 พ.ค. 2564)

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคต... (06 พ.ค. 2564)

(20 เม.ย. 2564)

มาตราการเฝ้าระวังและควบคุ... (20 เม.ย. 2564)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการด... (31 มี.ค. 2564)

ครงการอนุณักษ์ฟื้นฟูแหล่ง... (05 มี.ค. 2564)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ... (09 ก.พ. 2564)

(15 ม.ค. 2564)

ประกาศ เรื่องรายงานการรับ... (29 ต.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาอ... (08 ต.ค. 2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (06 ต.ค. 2563)

การแสดงสัญญลักษณ์ในการแสด... (01 ต.ค. 2563)

ประกาศรับสมัครต าแหน่ง อา... (07 ส.ค. 2563)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบต.... (31 ก.ค. 2563)

โครงการพัฒนาโครงข่ายแหล่ง... (13 ก.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลโค... (13 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (13 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (08 ก.ค. 2563)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างกา... (17 มิ.ย. 2563)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างกา... (17 มิ.ย. 2563)

การป้องกันตนเอง ให้ปลอดภ... (07 เม.ย. 2563)

โครงการจิตอาสา ทำความดี ด... (07 เม.ย. 2563)

การป้องกันและเฝ้าระวังการ... (07 เม.ย. 2563)

ซ้อมบำรุงความชำรุดโคมไฟฟ้... (27 มี.ค. 2563)

ข่าวประชาสัมันธ์การยื่นขอ... (25 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (20 มี.ค. 2563)

โครงการยกระดับธนาคารต้นไม... (17 มี.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (17 มี.ค. 2563)

ประมวลภาพงานพิธี (17 มี.ค. 2563)

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตำ... (17 มี.ค. 2563)

เรื่องความรู้ COVID19 (17 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (17 มี.ค. 2563)

มอบรถเข็น ให้แม่คำดี ทองเ... (17 มี.ค. 2563)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย... (17 มี.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (17 มี.ค. 2563)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (17 มี.ค. 2563)

หยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค... (17 มี.ค. 2563)

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื... (26 ก.พ. 2563)

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม... (24 ต.ค. 2562)

ไม้กวาดทางมะพร้าว และพรม... (13 ต.ค. 2562)

เชิญชวนชาวตำบลโคกจาน " หิ... (04 ต.ค. 2562)

การแสดงสัญญลักษณ์ในการแสด... (01 ต.ค. 2562)

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพั... (26 ก.ย. 2562)

ซ่อมถนน อบจ. (19 ก.ย. 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 256... (12 ส.ค. 2562)

กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านไ... (09 ส.ค. 2562)

1. เพื่อให้ประชาชนในตำบลโ... (26 ก.ค. 2562)

ันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวล... (26 ก.ค. 2562)

แห่เทียนเข้าพรรษา 2562 (15 ก.ค. 2562)

โครงการน้อมนำปรัชญาของเศร... (14 ก.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที... (13 ก.ค. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (11 ก.ค. 2562)

ขั้นตอนการจัดภาษีที่ดินสิ... (09 ก.ค. 2562)

ถวายภัตตาหารเพลและทำเทียน... (07 ก.ค. 2562)

กศน.ประจำตำบลโคกจานส่งเสร... (04 ก.ค. 2562)

.กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร (02 ก.ค. 2562)

ระบบแพทย์ฉุกเฉิน อบต. โ... (18 มิ.ย. 2562)

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้อ... (31 พ.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลโค... (17 พ.ค. 2562)

จิอาสา ฝายมีชีวิตตำบลโคกจ... (07 พ.ค. 2562)

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแ... (06 พ.ค. 2562)

โครงการเวทีประชาคมระดับตำ... (05 ก.พ. 2562)

วิสัยทัศน์ (22 พ.ย. 2561)

โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน... (17 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564ไตรมาศ4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ... (05 ต.ค. 2564)  
ยกเลิกโครการติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 1 บ้านโคกจาน (01 ก.ย. 2564)  
ยกเลิกโครการติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 3บ้านโคกจาน (01 ก.ย. 2564)  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติ้ดตั้งรั้งคาวบอย หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีอิเ... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งรั้วคาวบอย หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวด... (13 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 9 ... (23 ก.ค. 2564)
ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 (23 ก.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564ไตรมาศ3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ... (12 ก.ค. 2564)
ตารางจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ/จ้าง ท... (14 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564ไตรมาศ2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ) (09 เม.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.4โนนส... (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซุ้มประตูม.5 (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.4 (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.4โศกบ... (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.10 (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.8 (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.5 (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.2 (05 ก.พ. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังม.1 (05 ก.พ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่1 (05 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th