Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาวเทียมใจ บัวผัน
ครู
Responsive image
นางสาวสุภาวณี คำศรี
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางเวณิกา สิทธิจินดา
ครู
Responsive image
นางอรจิตร แจ้งจิตร
ครู
Responsive image
นางวิราวรรณ์ เชิดชูนคร
ครู
Responsive image
นางคณารัตน์ หาระสาร
ครู
Responsive image
นางกาญจนา โสมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวเจนจิรา หลงชิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวเจนจิรา ชุลีกร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวน้ำฝน ผาชัย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปริยาณ์ ไชยชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวฐาปนีย์ บุญอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางฐานิสร์ สบายจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาววลัยพร บุษดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th