Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ส่วนที่ 3 4. แบบ ผ.02.2 บัญชีโครงการเกินศักยภาพ
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนการดำเนินงาน2565
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แผนการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ 2565
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2565
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน
05 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สารบัญ แผนดำเนินงาน
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บัญชีโีครงการ / กจิกรรมตามงบประมาณ แผนดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บญั ชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th