Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
Ø  การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย    จำนวน   1   แห่ง  
     ตั้งอยู่บ้านโคกน้อย  หมู่ที่  7  ตำบลโคกจาน  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
Ø  สถานีตำรวจ  จำนวน   1   แห่ง (สถานีตำรวจภูธรโคกจาน)
Øการไฟฟ้า
      จำนวนครัวเรือนในตำบลโคกจานมีทั้งหมด    1,566    ครัวเรือน 
       -มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลชุมชน
Ø  การประปา
       - มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านใช้ทั้งหมด    12    หมู่บ้าน  
Ø  การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร
       -ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน จำนวน   1   แห่ง   ตั้งอยู่ที่บ้านโคกจาน  
Ø หอกระจายข่าว
       -หอกระจายประจำหมู่บ้าน  12  แห่ง  ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th