Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 3  ถนนสะพือ - โคกจาน ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอตระการพืชผลห่างจากอำเภอตระการพืชผล ประมาณ  10  กิโลเมตร และห่างจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ   60   กิโลเมตร
          Ø  เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลโคกจาน  ประมาณ   90.54   ตารางกิโลเมตร หรือ   56,587.5  ไร่
          Ø  อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ     จรดตำบลกุศกร                                        อำเภอตระการพืชผล
ทิศใต้        จรดตำบลตระการ,ตำบลสะพือ                        อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันออก         จรดตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา          ,ตำบลนาคาย อ.ตาลสุม   อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันตก จรดตำบลนาพิน ,ตำบลสะพือ                          อำเภอตระการพืชผล
          Ø  ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นพื้นที่ราบสูงเล็กน้อย   สูงจากระดับน้ำทะเล   200 -250  เมตร  มีลำห้วยไหลผ่าน 10  สายหลัก  ได้แก่  ห้วยไผ่, ห้วยโป่ง  ,ห้วยผีผ่วน ,ห้วยกลาง ,ห้วยระเว ,ห้วยหิ้งช้าง  ,ห้วยปลาปาก
,ห้วยพ่อเฒ่า,ห้วยยาง,ร่องเสียว
          Ø  ภูมิอากาศ
                   ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู   คือ
-ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
          Ø  จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร  
                   ตำบลโคกจานมี  1,543   ครัวเรือน   ประชากรทั้งหมด   5,559   คน   แยกเป็น                                        
ชาย  2,822  คน หญิง   2,737   คน   มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่  61.39   คน : 1 ตารางกิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th