Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ติดตามแผน2563
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน บันทึก สรุปผลและความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ า ปี 2563
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ยุทธศาสตร์ และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ 2563 (รอบ ตุลาคม 2563)
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน แบบติดตามประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 1-3
07 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน สรุปปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4
14 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
14 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ติดตามแผน ปี 2562 (ต.ค.)
13 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjan09@gmail.com

www.kokjan.go.th