Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายรัชชัช ศิลาบุตร
ปลัด อบต.โคกจาน 0862462665
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสุรัสวดี บูรณะพล
รองปลัด อบต. 0892806962
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ์
หัวหน้าสำนักปลัด 0917215953
Responsive image
Responsive image
นางวราภรณ์ ศรีมารักษ์
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายวัฐพงษ์ นามยุดา
นิติกร
Responsive image
นางวิภารัตน์ เจริญรอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
จ่าเอกศรายุทธ ศุภกิจ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวนิภาพร ประกอบ
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวรัชนียา บัวโรย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายพงศกรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายธีระศักดิ์ สุวภักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Responsive image
นางสาวอรวรรณ มาวะเกต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ
Responsive image
นายธรรมรงศักดิ์ ลุนพรม
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
Responsive image
นายประเทือง แก้วศรี
ช่างไม้
Responsive image
นางสาววลัยพร บุษดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าที่่ ร.ต.หญิง นวรัตน์ เจริญรอย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายอภินันท์ ลุนพรม
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th