Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
Ø สภาพทางสังคม
                   ตำบลโคกจาน ยังมีสภาพสังคมแบบวิถีชาวชนบท มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมกันทั้งตำบล อาชีพหลักคือทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป เป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ไม่หวือหวา ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีก็ร่วมแบ่งปัน ไม่มีก็ช่วยเหลือกัน
Ø ศาสนา
                    ชาวตำบลโคกจานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริตส์ มีศาสสถานประกอบด้วย
                   1.  วัดจำนวน  7  แห่ง ได้แก่   วัดปติฏฐาราม ,วัดอภัยคีรี ,วัดจอมศรี ,วัดบ้านนาตาล  วัดโนนสว่าง , วัดใหญ่ไชยมงคล , วัดบ้านโคกใหญ่
                   2.  สำนักสงฆ์ / วัดป่าจำนวน  10  แห่ง   ได้แก่    สำนักสงฆ์วัดป่าแสนเมือง  ,สำนักสงฆ์วัดป่าสามัคคีธรรม ,สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านนาตาล , สำนักสงฆ์วัดป่าภูธร (สำนักสงฆ์วัดป่าห้วย   ระเว) , สำนักสงฆ์วัดบ้านแอมเจริญ , สำนักสงฆ์วัดเขาดิน , สำนักสงฆ์วัดบ้านโนนยาง ,สำนักสงฆ์วัดบ้านนาเจริญ ,สำนักสงฆ์โนนค้อ,สำนักสงฆ์ศรัทธานิยมธรรม
                   3.  โบสถ์คริสต์   จำนวน    1    แห่ง    ได้แก่   คริสตจักรทุ่งพระพรโคกน้อย
                    -แหล่งน้ำที่สำคัญ  เช่น ห้วยผีผ่วน  ,ห้วยไผ่  ,ห้วยโป่ง ม.4 ,ห้วยโป่ง ม.5 ,ห้วยกลาง , ห้วยระเว ,ห้วยหิ้งช้าง ,ห้วยปลาปาก ,ห้วยยาง , ห้วยพ่อเฒ่า ,ห้วยกวาง  โตน ,ห้วยคำหวาย,ห้วยศาลา ,ห้วยบาก,ห้วยน้ำอ้อม,ห้วยเมย,ห้วยถ้ำ ,ร่องบักยอ ,ร่องเสียว
Ø  การศึกษา
  1   มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  โรงเรียน    ประกอบด้วย
          ๑. โรงเรียนบ้านโคกจาน
          ๒.โรงเรียนบ้านโคกน้อย
          ๓. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
          ๔. โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล
          3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอภัยคีรี 
          4. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดปติฏฐาราม
          5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจอมศรี
          6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแอมเจริญ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ :
kokjanjan1@gmail.com
www.kokjan.go.th