Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตัวสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2555
********************************
 
          ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน   อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสำนักงานปลัด และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน   จำนวน 2   ตำแหน่ง 
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4   ข้อ 18 และข้อ 19   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์           (รหัส 01)         จำนวน    1    อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)       (รหัส 02)         จำนวน    1    อัตรา
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องมีคุณสมบัติ   และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
( 1 ) มีสัญชาติไทย
( 2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
( 3 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
( 4 ) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
                   ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                   ข. วัณโรคในระยะอันตราย
                   ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                   ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
      ( 5 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      ( 6 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
      ( 7 ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
( 8 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
( 9 ) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
          2.2   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ตนสมัครตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นั้น ที่ ก.อบต. กำหนด (ตามรายละเอียดภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้)
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
3.1 การสมัครสอบ ผู้ที่จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์   0-4529-6021   ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2555 
 ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร     ให้ยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
                1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน  3  รูป  
                2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   และสำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                3. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.อบต. ประกาศกำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  
นับถึงวันยื่นใบสมัคร   จำนวน 1  ฉบับ
               4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1  ฉบับ
                5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
         -ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รหัส 01) จำนวน 100 บาท  
         -ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) (รหัส 02) จำนวน  50 บาท
               6. สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด   A4   เท่านั้น
สำหรับการสมัครครั้งนี้   ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศนี้   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรง
ตามที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555                 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน   อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก    
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะทำการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 3 ภาค           
โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง   ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใน            
แต่ละตำแหน่ง ดังนี้
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
               1. วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล หรือเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป 
               2. วิชาภาษาไทย 
          5.2  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม   40 คะแนน
               ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
          5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 20 คะแนน ประกอบด้วย
                1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน   
                2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. 
                3. ความสามารถในการตอบคำถาม ไหวพริบ ปฏิภาณ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท่วงที วาจา
6. วัน เวลา และสถานที่ ทำการสอบคัดเลือก 
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน   จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
                1.  การสอบข้อเขียนทุกตำแหน่ง    สอบพร้อมกันในวันที่   17 กรกฎาคม   2555
ตั้งแต่เวลา   09.30 – 12.00 น.   ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
                2.  การสอบสัมภาษณ์    สอบในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 ของคะแนนทุกภาครวมกัน          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ    ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ทุกตำแหน่ง 
ในวันที่ 25   กรกฎาคม   2555  ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
9. การบรรจุแต่งตั้ง   และการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
- องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และได้คะแนนสูงสุดของแต่ละตำแหน่ง ตามประกาศผลการสอบคัดเลือก   เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว   ซึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจจะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และพนักงานจ้างทั่วไป จะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1  ปี 
                             - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี   นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ ณ วันที่   1  มิถุนายน   พ.ศ. 2555
 
                                   
 
                                                          (นายเทพฤทธิ์      บัวโรย)
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน     
                                                             
                   
 
ภาคผนวก
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2555