Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ภาชนะโอ่งเก็บน้ำ (แบบคอนกรีต) ความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง    สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ภาชนะโอ่งเก็บน้ำ (แบบคอนกรีต)   
 
                 *******************
 
 ด้วย     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี   มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นภาชนะเก็บน้ำ/โอ่ง   ด้านบริหารทั่วไป งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
                    -    จัดซื้อภาชนะโอ่งเก็บน้ำ  (แบบคอนกรีต)    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร
                    -    พร้อมกับพ่น ข้อความ “ อบต.โคกจาน ปี  ๒๕๕๕  “ ด้วยสีขาว บริเวณด้านข้าง ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร
                    -     ราคาใบละ    ๘๐๐.-บาท จำนาน   ๒๒๙ ใบ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)    
           -     ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ      -๔๕- วัน  
           -      กำหนดยืนราคาภายใน ๖๐ วัน
                        ผู้มีสิทธิเสนอราคา    จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว     และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                                      
ทางไปรษณีย์ตอบรับ ระหว่างวันที่  ๖  –   ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  และยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ .ที่ทำการ อบต.โคกจาน  ตั้งแต่วันที่ ๖  –   ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.   และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่   ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๕     ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (แห่งที่ ๒) หลังอาคารที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี    
                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  
 
                    กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐   มิถุนายน ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (แห่งที่ ๒) หลังอาคารที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 
 ผู้สนใจ   ติดต่อขอซื้อรูปแบบ / เอกสารสอบราคา ได้ ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ระหว่างวันที่   ๖ –   ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์   หมายเลข ๐-๔๕ ๒๙-๖๐๒๑ / ๐๘-๐๑๐๐-๐๒๖๖         ในวันและเวลาราชการ   -
 
 
ประกาศ      ณ   วันที่     ๕      เดือนมิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ลงชื่อ ………………………………….
    (นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)
นายกองค์การบริหารสวนตำบลโคกจาน
 
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-6021 โทรสาร : 0-4529-6021 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th